Type atleast three letters to find.

Horse

MONTEROSSO (GB) 2007

Win Places Runners $PM
All Season 301 971 3671 $16,003,522
2020/1 24 84 414 $1,119,454
2019/0 107 410 1598 $7,310,191
2018/9 126 344 1152 $5,003,767
2017/8 42 127 485 $2,439,700
Total Stakes Winners Total G1 Winners Total Runners Stakes Winners to Runners (AUS & NZ only)
All 0 0 26 0%
3yo 0 0 11 0%
4yo 0 0 0 NaN%
5yo+ 0 0 15 0%

All Seasons

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
Total 301 8.0% 116 3671 209 $16,003,522 $76,572 55.5

Career Stats

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners% G1(w) G2(w) G3(w) LR(w)
2020/1 24 6.0% 18 414 122 $1,119,454 $9,176 14.8 0 0 0 0
2019/0 107 7.0% 71 1598 163 $7,310,191 $44,848 43.6 0 0 0 0
2018/9 126 11.0% 60 1152 124 $5,003,767 $40,353 48.4 0 0 0 0
2017/8 42 9.0% 26 485 70 $2,439,700 $34,853 37.1 0 0 0 0
2016/7 2 9.0% 2 22 11 $130,410 $11,855 18.2 0 0 0 0

BlackType Runners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
G1 0 0.0% 0 3 3 $0 $0 0.0
    - JPN 0 0.0% 0 3 3 $0 $0 0.0
G2 0 0.0% 0 4 4 $99,180 $24,795 0.0
    - JPN 0 0.0% 0 4 4 $99,180 $24,795 0.0
G3 0 0.0% 0 13 5 $848,888 $169,778 0.0
    - JPN 0 0.0% 0 13 5 $848,888 $169,778 0.0
LR 0 0.0% 0 6 4 $285,901 $71,475 0.0
    - JPN 0 0.0% 0 6 4 $285,901 $71,475 0.0
Non Black Type 1 11.0% 1 9 5 $100,856 $20,171 20.0
    - JPN 1 11.0% 1 9 5 $100,856 $20,171 20.0

Age Runners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
All 301 8.0% 116 3671 209 $16,003,522 $76,572 55.5
    - G1 0 0.0% 0 3 3 $0 $0 0.0
    - G2 0 0.0% 0 4 4 $99,180 $24,795 0.0
    - G3 0 0.0% 0 13 5 $848,888 $169,778 0.0
    - LR 0 0.0% 0 6 4 $285,901 $71,475 0.0
    - Non Black Type 1 11.0% 1 9 5 $100,856 $20,171 20.0
3yo 157 9.0% 90 1754 180 $7,738,777 $42,993 50.0
    - G1 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
    - G2 0 0.0% 0 4 4 $99,180 $24,795 0.0
    - G3 0 0.0% 0 5 3 $168,815 $56,272 0.0
    - LR 0 0.0% 0 1 1 $38,217 $38,217 0.0
4yo 83 10.0% 41 849 79 $2,851,656 $36,097 51.9
5yo+ 61 6.0% 41 1068 172 $5,413,089 $31,471 23.8
    - G1 0 0.0% 0 2 2 $0 $0 0.0
    - G3 0 0.0% 0 8 3 $680,073 $226,691 0.0
    - LR 0 0.0% 0 5 3 $247,684 $82,561 0.0
    - Non Black Type 1 11.0% 1 9 5 $100,856 $20,171 20.0

Course Strike Rates For Sire (min. 50 runs)

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
JPN - FUKUSHIMA 1 2.0% 1 66 33 $422,741 $12,810 3.0
JPN - FUNABASHI 13 8.0% 7 165 30 $604,632 $20,154 23.3
JPN - KANAZAWA 20 7.0% 10 267 17 $156,031 $9,178 58.8
JPN - KASAMATSU 19 12.0% 10 159 16 $98,420 $6,151 62.5
JPN - KAWASAKI 11 6.0% 8 193 36 $1,198,303 $33,286 22.2
JPN - KOCHI 22 11.0% 7 196 13 $158,221 $12,171 53.8
JPN - KYOTO DIRT 4 8.0% 4 51 27 $461,491 $17,092 14.8
JPN - MIZUSAWA 5 7.0% 4 73 11 $38,109 $3,464 36.4
JPN - MOMBETSU 23 9.0% 11 253 25 $435,039 $17,402 44.0
JPN - MORIOKA DIRT 10 11.0% 6 93 13 $70,001 $5,385 46.2
JPN - NAGOYA 23 9.0% 6 253 20 $173,750 $8,688 30.0
JPN - NAKAYAMA 6 7.0% 5 81 35 $1,485,253 $42,436 14.3
JPN - NAKAYAMA DIRT 7 7.0% 5 98 48 $834,248 $17,380 10.4
JPN - NIIGATA 4 6.0% 3 72 37 $1,168,340 $31,577 8.1
JPN - OHI 7 5.0% 4 152 25 $448,994 $17,960 16.0
JPN - SAGA 65 12.0% 23 528 33 $357,112 $10,822 69.7
JPN - SONODA 15 5.0% 11 290 22 $397,136 $18,052 50.0
JPN - TOKYO 2 3.0% 2 70 29 $912,160 $31,454 6.9
JPN - TOKYO DIRT 3 3.0% 2 86 44 $462,951 $10,522 4.5
JPN - URAWA 14 10.0% 11 144 37 $518,534 $14,014 29.7

State of Track Breakdown

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
FAST 122 10.0% 61 1276 154 $2,408,116 $15,637 39.6
GOOD 72 8.0% 56 947 184 $4,948,304 $26,893 30.4
SOFT 2 3.0% 2 61 41 $541,976 $13,219 4.9
HEAVY 0 0.0% 0 1 1 $200,028 $200,028 0.0

State or Country Runners Summary

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
JPN 301 8.0% 116 3671 209 $16,003,522 $76,572 55.5
    - C 125 8.0% 48 1601 121 $3,537,248 $29,233 39.7
    - M 52 6.0% 29 884 123 $11,280,489 $91,711 23.6
    - P 124 10.0% 57 1186 103 $1,185,785 $11,512 55.3

Most Successful Trainers with This Sire

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
TOSHIMITSU KUNICHI 27 25.0% 6 107 7 $149,038 $21,291 85.7
YOSHINORI DOYAMA 10 50.0% 1 20 2 $552,275 $276,138 50.0
TAKAYOSHI KAWADA 10 15.0% 2 66 2 $38,027 $19,014 100.0
NAOTO TAKESHITA 9 19.0% 1 48 1 $61,980 $61,980 100.0
MAMORU TANAKA 8 62.0% 1 13 1 $53,561 $53,561 100.0
MITSUHIRO OKABAYASHI 7 47.0% 2 15 2 $138,376 $69,188 100.0
MASAHIRO TAKEUCHI 7 11.0% 2 64 5 $1,196,120 $239,224 40.0
TSUYOSHI CHIBA 5 19.0% 1 26 1 $35,298 $35,298 100.0
MICHIO TAKAHASHI 5 12.0% 1 40 1 $45,732 $45,732 100.0
TETSUYA NAGASEI 5 10.0% 2 48 2 $39,481 $19,740 100.0
MASAHIRO KITANO 5 9.0% 2 55 2 $49,091 $24,546 100.0
NORIYUKI UEMATSU 4 36.0% 1 11 1 $31,148 $31,148 100.0
SHOZO HANAMOTO 4 36.0% 1 11 1 $13,596 $13,596 100.0
HIROHIDE HIRAYAMA 4 29.0% 1 14 2 $13,207 $6,604 50.0
YORIAKI MURAKAMI 4 27.0% 1 15 1 $87,948 $87,948 100.0
Y SHONO 4 21.0% 1 19 1 $1,292,383 $1,292,383 100.0
MASAYUKI NAKAGAWA 4 13.0% 2 31 2 $20,881 $10,440 100.0
NOZOMI ONO 4 13.0% 3 31 4 $37,912 $9,478 75.0
HISAMI YANO 4 13.0% 1 30 2 $23,688 $11,844 50.0
TAKANORI YAMANAKA 4 13.0% 1 30 2 $84,661 $42,330 50.0

Best Strike Rate Trainers for Sire

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
TOSHIMITSU KUNICHI 27 25.0% 6 107 7 $149,038 $21,291 85.7

Most Wins for Sire

Horse (DamSire) Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
RINZO CHANNEL(TAYASU TSUYOSHI (JPN)) 11 52.0% 1 21 1 $740,912 $740,912 100.0
SHIGERU RENKON(STRAVINSKY (USA)) 11 32.0% 1 34 1 $62,573 $62,573 100.0
COSMO ROSSO(ADJUDICATING (USA)) 9 19.0% 1 47 1 $238,615 $238,615 100.0
RUBY ROMAN(KING KAMEHAMEHA (JPN)) 9 17.0% 1 53 1 $61,980 $61,980 100.0
SHIGERU NINJIN(KUROFUNE (USA)) 8 26.0% 1 31 1 $74,533 $74,533 100.0
LOVE ME ARTHUR(DAIWA MAJOR (JPN)) 8 44.0% 1 18 1 $53,561 $53,561 100.0
TOKINO KELLY() 7 10.0% 1 71 1 $57,435 $57,435 100.0
SUNRISE IDOL(BUBBLE GUM FELLOW (JPN)) 7 23.0% 1 30 1 $26,544 $26,544 100.0
LATONE SHINE() 6 15.0% 1 40 1 $44,858 $44,858 100.0
TOKINO PIRATES(TAYASU TSUYOSHI (JPN)) 5 19.0% 1 26 1 $819,075 $819,075 100.0
LIGURIA() 5 16.0% 1 32 1 $26,847 $26,847 100.0
CATHERINE REVE(GENUINE (JPN)) 5 12.0% 1 40 1 $45,732 $45,732 100.0
TOKAI MARE(DANCE IN THE DARK (JPN)) 5 20.0% 1 25 1 $51,449 $51,449 100.0
DIAMOND BIO() 5 100.0% 1 5 1 $103,149 $103,149 100.0
BELIEVER(NEO UNIVERSE (JPN)) 4 12.0% 1 32 1 $1,475,436 $1,475,436 100.0
KOYU HOKUTO(TIMBER COUNTRY (USA)) 4 15.0% 1 26 1 $712,268 $712,268 100.0
RUSSET(AGNES TACHYON (JPN)) 4 21.0% 1 19 1 $1,292,383 $1,292,383 100.0
TOKINO VAINQUEUR() 4 12.0% 1 33 1 $77,234 $77,234 100.0
ROBUSTE() 4 14.0% 1 29 1 $150,803 $150,803 100.0
MIGHTY QUEEN() 4 31.0% 1 13 1 $13,596 $13,596 100.0
MONTE GANAR(DEPUTY MINISTER (CAN)) 4 11.0% 1 37 1 $23,688 $23,688 100.0
MINATO ICHIBAN() 4 13.0% 1 30 1 $84,661 $84,661 100.0
CAVE DE ROI(DURANDAL (JPN)) 4 31.0% 1 13 1 $11,296 $11,296 100.0
SHIGERU KYABETSU() 4 17.0% 1 24 1 $19,723 $19,723 100.0
SEIKA VOGUE(KING KAMEHAMEHA (JPN)) 4 10.0% 1 42 1 $25,308 $25,308 100.0

Most Stakes Placegetters for Sire

Horse (DamSire) Total PlcGetters Plc% Indiv. Placegetters Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner PlcGetters to Runners
RUSSET(AGNES TACHYON (JPN)) 4 57.0% 1 7 1 $553,404 $553,404 100.0
LUNE ROUGE(MEJIRO MCQUEEN (JPN)) 2 40.0% 1 5 1 $327,027 $327,027 100.0
BELIEVER(NEO UNIVERSE (JPN)) 1 33.0% 1 3 1 $133,929 $133,929 100.0

Highest Prize Money Earners for Sire

Horse (DamSire) Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
BELIEVER 4 12.0% 1 32 1 $1,475,436 $1,475,436 100.0
RUSSET 4 21.0% 1 19 1 $1,292,383 $1,292,383 100.0
LUNE ROUGE 3 15.0% 1 20 1 $1,145,275 $1,145,275 100.0
TOKINO PIRATES 5 19.0% 1 26 1 $819,075 $819,075 100.0
RINZO CHANNEL 11 52.0% 1 21 1 $740,912 $740,912 100.0
KOYU HOKUTO 4 15.0% 1 26 1 $712,268 $712,268 100.0
MONTEGROSSO 3 21.0% 1 14 1 $645,638 $645,638 100.0
HATHOR 2 11.0% 1 18 1 $526,841 $526,841 100.0
HOPEFUL SIGN 3 18.0% 1 17 1 $493,004 $493,004 100.0
YUINO SINDBAD 3 13.0% 1 23 1 $401,118 $401,118 100.0
HIRABOKU MERLOT 2 12.0% 1 17 1 $393,718 $393,718 100.0
D S PROOF 2 14.0% 1 14 1 $312,241 $312,241 100.0
SHIGERU SHIITAKE 1 4.0% 1 26 1 $284,178 $284,178 100.0
FELICE 2 17.0% 1 12 1 $254,553 $254,553 100.0
WIND 2 12.0% 1 17 1 $247,310 $247,310 100.0
COSMO ROSSO 9 19.0% 1 47 1 $238,615 $238,615 100.0
JICHU DRAKE TESORO 1 7.0% 1 14 1 $237,323 $237,323 100.0
TOKIMEKI JUPITER 2 6.0% 1 35 1 $228,114 $228,114 100.0
SUZUKANO ROSSO 1 10.0% 1 10 1 $201,795 $201,795 100.0
KAFUJI ROSSO 2 17.0% 1 12 1 $197,915 $197,915 100.0

Distance Summary for Sire Runners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
800M - 899M 6 9.0% 5 64 36 $107,973 $2,999 13.9
900M - 999M 6 9.0% 6 64 31 $105,872 $3,415 19.4
1000M - 1099M 10 8.0% 5 120 43 $332,082 $7,723 11.6
1100M - 1199M 0 0.0% 0 13 11 $18,949 $1,723 0.0
1200M - 1299M 27 5.0% 17 526 115 $3,011,845 $26,190 14.8
1300M - 1399M 46 12.0% 29 386 67 $354,063 $5,285 43.3
1400M - 1499M 114 8.0% 65 1342 159 $2,460,177 $15,473 40.9
1500M - 1599M 16 6.0% 12 256 50 $522,727 $10,455 24.0
1600M - 1699M 34 11.0% 15 323 91 $2,267,143 $24,914 16.5
1700M - 1799M 7 6.0% 7 127 52 $543,092 $10,444 13.5
1800M - 1899M 16 7.0% 13 214 80 $2,233,128 $27,914 16.2
1900M - 1999M 0 0.0% 0 15 11 $71,466 $6,497 0.0
2000M - 2099M 13 11.0% 8 117 45 $1,980,744 $44,017 17.8
2100M - 2199M 0 0.0% 0 12 7 $206,724 $29,532 0.0
2200M - 2299M 0 0.0% 0 8 5 $102,368 $20,474 0.0
2400M - 2499M 0 0.0% 0 19 11 $311,864 $28,351 0.0
2500M - 2599M 1 50.0% 1 2 2 $91,653 $45,826 50.0
2600M - 2699M 2 9.0% 1 23 8 $437,963 $54,745 12.5
2700M - 2799M 0 0.0% 0 6 3 $102,412 $34,137 0.0
2800M - 2899M 2 12.0% 2 17 5 $360,112 $72,022 40.0
2900M - 2999M 0 0.0% 0 2 2 $10,810 $5,405 0.0
3000M - 3099M 0 0.0% 0 12 5 $197,145 $39,429 0.0
3200M - 3299M 1 50.0% 1 2 2 $173,210 $86,605 50.0
4200M - 4299M 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0

Damsire Strike Rate for This Sire All Races

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
TAYASU TSUYOSHI (JPN) 19 26.0% 3 73 3 $1,576,716 $525,572 100.0
KING KAMEHAMEHA (JPN) 17 12.0% 5 147 6 $370,305 $61,718 83.3
DANCE IN THE DARK (JPN) 13 10.0% 5 126 5 $1,358,577 $271,715 100.0
STRAVINSKY (USA) 11 32.0% 1 34 1 $62,573 $62,573 100.0
ADJUDICATING (USA) 11 12.0% 2 88 2 $246,141 $123,070 100.0
KUROFUNE (USA) 8 26.0% 1 31 1 $74,533 $74,533 100.0
DAIWA MAJOR (JPN) 8 22.0% 1 37 2 $90,629 $45,314 50.0
BUBBLE GUM FELLOW (JPN) 7 23.0% 1 30 1 $26,544 $26,544 100.0
GENUINE (JPN) 7 12.0% 3 59 3 $186,365 $62,122 100.0
GRASS WONDER (USA) 6 14.0% 3 44 3 $744,058 $248,019 100.0
DURANDAL (JPN) 5 18.0% 2 28 2 $22,887 $11,444 100.0
TIMBER COUNTRY (USA) 4 8.0% 1 48 2 $714,190 $357,095 50.0
DEPUTY MINISTER (CAN) 4 11.0% 1 37 1 $23,688 $23,688 100.0
AGNES TACHYON (JPN) 4 18.0% 1 22 2 $1,292,383 $646,192 50.0
BRIAN'S TIME (USA) 4 9.0% 1 43 1 $38,424 $38,424 100.0
NEO UNIVERSE (JPN) 4 5.0% 1 88 4 $1,762,333 $440,583 25.0
FUJI KISEKI (JPN) 3 4.0% 2 69 4 $22,505 $5,626 50.0
SAINT BALLADO (CAN) 3 13.0% 1 23 1 $19,471 $19,471 100.0
SINGSPIEL (IRE) 3 21.0% 1 14 1 $645,638 $645,638 100.0
FORTY NINER (USA) 3 4.0% 2 71 3 $185,497 $61,832 66.7

Damsire Strike Rate for Sire - Stakes Winners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
NEO UNIVERSE (JPN) 0 0.0% 0 3 1 $133,929 $133,929 0.0
DANCE IN THE DARK (JPN) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
ADMIRE MOON (JPN) 0 0.0% 0 2 1 $60,248 $60,248 0.0
TAYASU TSUYOSHI (JPN) 0 0.0% 0 2 2 $21,964 $10,982 0.0
MEJIRO MCQUEEN (JPN) 0 0.0% 0 5 1 $327,027 $327,027 0.0
AGNES TACHYON (JPN) 0 0.0% 0 7 1 $553,404 $553,404 0.0
GRASS WONDER (USA) 0 0.0% 0 4 2 $38,217 $19,108 0.0
SINGSPIEL (IRE) 0 0.0% 0 1 1 $99,180 $99,180 0.0