Type atleast three letters to find.

Horse

ON FIRE (JPN) 2003

Win Places Runners $PM
All Season 303 950 4089 $15,122,333
2019/0 24 60 196 $719,555
2018/9 23 82 276 $644,833
2017/8 41 133 469 $894,314
2016/7 44 148 678 $1,604,537
Total Stakes Winners Total G1 Winners Total Runners Stakes Winners to Runners (AUS & NZ only)
All 3 0 39 7.7%
3yo 1 0 8 12.5%
4yo 0 0 3 0%
5yo+ 2 0 28 7.1%

All Seasons

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
Total 303 7.0% 96 4089 199 $15,122,333 $75,992 48.2

Career Stats

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners% G1(w) G2(w) G3(w) LR(w)
2019/0 24 12.0% 10 196 25 $719,555 $28,782 40.0 0 0 0 0
2018/9 23 8.0% 17 276 33 $644,833 $19,540 51.5 0 0 0 0
2017/8 41 9.0% 22 469 42 $894,314 $21,293 52.4 0 0 0 0
2016/7 44 6.0% 24 678 58 $1,604,537 $27,664 41.4 0 0 1 0
2015/6 87 9.0% 44 950 78 $2,497,650 $32,021 56.4 0 0 1 0
2014/5 49 8.0% 35 641 91 $2,063,530 $22,676 38.5 0 0 0 0
2013/4 3 2.0% 3 183 37 $1,161,768 $31,399 8.1 0 0 0 0
2012/3 12 6.0% 9 198 39 $2,203,972 $56,512 23.1 0 0 1 0
2011/2 10 3.0% 8 293 57 $1,576,817 $27,663 14.0 0 0 0 0
2010/1 9 5.0% 8 198 42 $1,625,963 $38,713 19.0 0 0 0 0
2009/0 1 14.0% 1 7 6 $129,394 $21,566 16.7 0 0 0 0

BlackType Runners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
G1 0 0.0% 0 8 4 $285,318 $71,330 0.0
    - JPN 0 0.0% 0 8 4 $285,318 $71,330 0.0
G2 0 0.0% 0 7 4 $0 $0 0.0
    - JPN 0 0.0% 0 7 4 $0 $0 0.0
G3 3 15.0% 1 20 6 $1,589,292 $264,882 16.7
    - JPN 3 15.0% 1 20 6 $1,589,292 $264,882 16.7
LR 0 0.0% 0 4 3 $68,578 $22,859 0.0
    - JPN 0 0.0% 0 4 3 $68,578 $22,859 0.0
Non Black Type 44 4.0% 25 1192 136 $8,844,445 $65,033 18.4
    - JPN 44 4.0% 25 1189 136 $8,837,410 $64,981 18.4
    - SGP 0 0.0% 0 3 1 $7,035 $7,035 0.0

Age Runners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
All 303 7.0% 96 4089 199 $15,122,333 $75,992 48.2
    - G1 0 0.0% 0 8 4 $285,318 $71,330 0.0
    - G2 0 0.0% 0 7 4 $0 $0 0.0
    - G3 3 15.0% 1 20 6 $1,589,292 $264,882 16.7
    - LR 0 0.0% 0 4 3 $68,578 $22,859 0.0
    - Non Black Type 44 4.0% 25 1192 136 $8,844,445 $65,033 18.4
3yo 91 7.0% 53 1219 169 $4,557,988 $26,970 31.4
    - G2 0 0.0% 0 2 2 $0 $0 0.0
    - G3 1 17.0% 1 6 4 $511,481 $127,870 25.0
    - Non Black Type 17 3.0% 14 574 120 $2,908,351 $24,236 11.7
4yo 74 9.0% 39 807 81 $2,623,737 $32,392 48.1
    - G3 0 0.0% 0 2 1 $0 $0 0.0
    - LR 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
    - Non Black Type 7 4.0% 6 179 30 $1,649,601 $54,987 20.0
5yo+ 138 7.0% 57 2063 147 $7,940,608 $54,018 38.8
    - G1 0 0.0% 0 8 4 $285,318 $71,330 0.0
    - G2 0 0.0% 0 5 3 $0 $0 0.0
    - G3 2 17.0% 1 12 4 $1,077,811 $269,453 25.0
    - LR 0 0.0% 0 3 3 $68,578 $22,859 0.0
    - Non Black Type 20 5.0% 13 439 94 $4,286,493 $45,601 13.8

Course Strike Rates For Sire (min. 50 runs)

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
JPN - CHUKYO 2 3.0% 1 58 26 $470,659 $18,102 3.8
JPN - FUKUSHIMA 1 2.0% 1 52 34 $705,223 $20,742 2.9
JPN - FUNABASHI 16 9.0% 5 177 22 $499,492 $22,704 22.7
JPN - HANSHIN 5 5.0% 4 94 32 $763,668 $23,865 12.5
JPN - HANSHIN DIRT 2 3.0% 2 62 38 $386,095 $10,160 5.3
JPN - KANAZAWA 37 11.0% 9 340 16 $296,778 $18,549 56.2
JPN - KASAMATSU 16 6.0% 9 269 17 $47,617 $2,801 52.9
JPN - KAWASAKI 17 8.0% 9 222 28 $647,930 $23,140 32.1
JPN - KOCHI 15 7.0% 5 214 10 $54,574 $5,457 50.0
JPN - KOKURA 5 6.0% 3 86 34 $1,162,603 $34,194 8.8
JPN - KYOTO 3 3.0% 1 107 32 $942,423 $29,451 3.1
JPN - KYOTO DIRT 1 1.0% 1 75 40 $380,385 $9,510 2.5
JPN - MIZUSAWA 10 12.0% 5 83 9 $25,933 $2,881 55.6
JPN - MOMBETSU 9 11.0% 6 85 12 $156,419 $13,035 50.0
JPN - MORIOKA DIRT 10 13.0% 3 78 9 $43,930 $4,881 33.3
JPN - NAGOYA 23 8.0% 11 300 15 $106,684 $7,112 73.3
JPN - NAKAYAMA 0 0.0% 0 76 45 $726,907 $16,153 0.0
JPN - NAKAYAMA DIRT 10 7.0% 7 138 62 $1,291,413 $20,829 11.3
JPN - NIIGATA 2 3.0% 2 62 40 $485,593 $12,140 5.0
JPN - NIIGATA DIRT 0 0.0% 0 55 35 $254,532 $7,272 0.0
JPN - OHI 20 9.0% 11 227 25 $509,599 $20,384 44.0
JPN - SAGA 23 13.0% 10 171 14 $68,852 $4,918 71.4
JPN - SONODA 38 10.0% 10 386 18 $395,935 $21,996 55.6
JPN - TOKYO 4 5.0% 3 87 46 $836,870 $18,193 6.5
JPN - TOKYO DIRT 3 2.0% 3 120 50 $637,013 $12,740 6.0
JPN - URAWA 14 7.0% 9 213 23 $429,527 $18,675 39.1

State of Track Breakdown

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
FAST 109 9.0% 48 1229 98 $1,437,042 $14,664 49.0
GOOD 80 7.0% 52 1144 183 $5,848,803 $31,961 28.4
SOFT 3 6.0% 2 54 36 $370,728 $10,298 5.6
HEAVY 0 0.0% 0 1 1 $35 $35 0.0

State or Country Runners Summary

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
JPN 302 7.0% 96 4083 198 $15,103,885 $76,282 48.5
    - C 149 9.0% 49 1697 83 $2,417,468 $29,126 59.0
    - M 53 4.0% 28 1308 143 $11,817,710 $82,641 19.6
    - P 100 9.0% 40 1078 65 $868,707 $13,365 61.5
MAL 1 50.0% 1 2 1 $11,413 $11,413 100.0
    - P 1 50.0% 1 2 1 $11,413 $11,413 100.0
SGP 0 0.0% 0 4 2 $7,035 $3,518 0.0
    - M 0 0.0% 0 4 2 $7,035 $3,518 0.0

Most Successful Trainers with This Sire

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
KAZUMASA KANEDA 21 23.0% 4 91 5 $201,819 $40,364 80.0
TAKAHIRO ARAI 10 21.0% 2 48 2 $111,760 $55,880 100.0
NAOTO TAKESHITA 9 21.0% 1 42 1 $26,896 $26,896 100.0
NOBORU TAMAI 9 16.0% 1 55 1 $346,975 $346,975 100.0
MAKOTO ORITA 9 8.0% 3 114 3 $49,833 $16,611 100.0
YOSHIHISA SUZUKI 8 15.0% 2 54 2 $152,291 $76,146 100.0
ASAO SUMIYOSHI 8 10.0% 2 82 3 $184,140 $61,380 66.7
S YUKUBO 8 9.0% 2 92 4 $1,749,091 $437,273 50.0
MAKI HIRAYAMA 7 12.0% 1 57 1 $121,149 $121,149 100.0
KEIICHI TOKUMOTO 7 11.0% 1 64 1 $22,315 $22,315 100.0
YUJI UCHIKOSHI 6 55.0% 1 11 1 $29,115 $29,115 100.0
TAKASHI HARITA 6 18.0% 1 33 1 $142,744 $142,744 100.0
YUKICHI SUGAWARA 6 17.0% 1 36 1 $36,927 $36,927 100.0
K TAKE 6 15.0% 2 39 3 $2,297,775 $765,925 66.7
MITSUNORI KOGA 6 12.0% 1 50 1 $19,857 $19,857 100.0
YOSHIAKI KOBAYASHI 6 11.0% 1 57 1 $13,536 $13,536 100.0
H ONEDA 6 7.0% 2 88 3 $1,140,248 $380,083 66.7
YOSHIHARU OIKAWA 5 56.0% 1 9 1 $8,797 $8,797 100.0
KATSUHIRO HOURI 5 50.0% 1 10 1 $12,437 $12,437 100.0
MASAHIRO UESUGI 4 12.0% 2 34 3 $92,916 $30,972 66.7

Most Wins for Sire

Horse (DamSire) Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
KITANO CAMPUS(SAKURA HOKUTO O (JPN)) 10 16.0% 1 63 1 $32,842 $32,842 100.0
YUKI ENERGY(FORTY NINER (USA)) 9 20.0% 1 46 1 $133,709 $133,709 100.0
FIRE FOUNTAIN() 9 16.0% 1 55 1 $346,975 $346,975 100.0
ROSE SAKURA(SIPHON (BRZ)) 9 19.0% 1 47 1 $63,149 $63,149 100.0
TOKEI ARROW(SOCCER BOY (JPN)) 8 10.0% 1 80 1 $441,827 $441,827 100.0
PAL FIRE(FRENCH DEPUTY (USA)) 8 9.0% 1 92 1 $36,908 $36,908 100.0
DREAM FIRE() 8 11.0% 1 75 1 $87,945 $87,945 100.0
TERRA THE HOT() 7 20.0% 1 35 1 $155,337 $155,337 100.0
BERRY BERRY() 7 12.0% 1 57 1 $121,149 $121,149 100.0
JEWELRY HUNTER() 7 11.0% 1 61 1 $82,611 $82,611 100.0
NANGOKU MICHIKA(STAR OF COZZENE (USA)) 7 10.0% 1 67 1 $32,977 $32,977 100.0
KOYO HIRYU() 6 9.0% 1 67 1 $163,503 $163,503 100.0
BARBARY LION(BRIAN'S TIME (USA)) 6 33.0% 1 18 1 $55,313 $55,313 100.0
SHUN ARIKI() 6 15.0% 1 40 1 $68,412 $68,412 100.0
COSMO LILLIPUT(TWINING (USA)) 6 9.0% 1 65 1 $30,914 $30,914 100.0
END OF THE ROAD() 6 18.0% 1 34 1 $80,052 $80,052 100.0
STRONG HOOVES() 6 43.0% 1 14 1 $70,150 $70,150 100.0
DERMA TRIANON(FRENCH DEPUTY (USA)) 6 43.0% 1 14 1 $29,115 $29,115 100.0
SHIGERU KYOKUCHO(LAST TYCOON (GB)) 5 11.0% 1 45 1 $1,111,568 $1,111,568 100.0
UKIYONO KAZE(FUSAICHI CONCORDE (JPN)) 5 24.0% 1 21 1 $2,058,852 $2,058,852 100.0
SOPHIA ROSE() 5 11.0% 1 47 1 $105,046 $105,046 100.0
KOTONO TSUZUMINE() 5 7.0% 1 68 1 $20,688 $20,688 100.0
MASA ROOKIE() 5 9.0% 1 58 1 $32,462 $32,462 100.0
CALCITE IMON(JADE ROBBERY (USA)) 5 14.0% 1 35 1 $17,503 $17,503 100.0
BELEZA FOUNTAIN(SAKURA BAKUSHIN O (JPN)) 5 20.0% 1 25 1 $39,418 $39,418 100.0

Most Stakes Wins for Sire

Horse (DamSire) Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
UKIYONO KAZE(FUSAICHI CONCORDE (JPN)) 3 23.0% 1 13 1 $1,707,648 $1,707,648 100.0

Most Stakes Placegetters for Sire

Horse (DamSire) Total PlcGetters Plc% Indiv. Placegetters Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner PlcGetters to Runners
UKIYONO KAZE(FUSAICHI CONCORDE (JPN)) 5 38.0% 1 13 1 $1,707,648 $1,707,648 100.0
SHIGERU KYOKUCHO(LAST TYCOON (GB)) 1 10.0% 1 10 1 $166,962 $166,962 100.0
ABENIN DREAM() 1 100.0% 1 1 1 $68,578 $68,578 100.0

Highest Prize Money Earners for Sire

Horse (DamSire) Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
UKIYONO KAZE 5 24.0% 1 21 1 $2,058,852 $2,058,852 100.0
SHIGERU KYOKUCHO 5 11.0% 1 45 1 $1,111,568 $1,111,568 100.0
CORIN GIDEON 4 8.0% 1 48 1 $767,837 $767,837 100.0
MORITO V CALL 2 3.0% 1 59 1 $631,575 $631,575 100.0
WAKINO HIBIKI 3 8.0% 1 39 1 $588,689 $588,689 100.0
BIT STARDOM 3 5.0% 1 61 1 $586,065 $586,065 100.0
CROWN FLAME 3 12.0% 1 25 1 $554,183 $554,183 100.0
CANETA 3 14.0% 1 21 1 $507,696 $507,696 100.0
MELOT 3 8.0% 1 40 1 $478,467 $478,467 100.0
TOKEI ARROW 8 10.0% 1 80 1 $441,827 $441,827 100.0
BRISCOLA 2 7.0% 1 29 1 $393,341 $393,341 100.0
FIRE FOUNTAIN 9 16.0% 1 55 1 $346,975 $346,975 100.0
FIRE PRINCE 1 2.0% 1 42 1 $265,043 $265,043 100.0
DENSETSUNO MAJO 1 7.0% 1 14 1 $219,373 $219,373 100.0
DERMA ONYX 2 67.0% 1 3 1 $202,432 $202,432 100.0
ABENIN DREAM 2 18.0% 1 11 1 $187,651 $187,651 100.0
FIRE ARROW 1 5.0% 1 19 1 $182,174 $182,174 100.0
VERTIGO 2 13.0% 1 15 1 $181,328 $181,328 100.0
RIVER ROYAL 1 5.0% 1 20 1 $180,882 $180,882 100.0
IMPRESSIVE 1 6.0% 1 16 1 $167,665 $167,665 100.0

Distance Summary for Sire Runners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
800M - 899M 1 3.0% 1 33 11 $18,529 $1,684 9.1
900M - 999M 2 12.0% 2 17 11 $52,028 $4,730 18.2
1000M - 1099M 8 9.0% 7 88 33 $670,805 $20,327 21.2
1100M - 1199M 0 0.0% 0 12 8 $113,245 $14,156 0.0
1200M - 1299M 48 7.0% 25 656 117 $4,740,766 $40,519 21.4
1300M - 1399M 30 12.0% 18 255 49 $423,340 $8,640 36.7
1400M - 1499M 140 9.0% 58 1547 137 $2,599,180 $18,972 42.3
1500M - 1599M 29 8.0% 13 370 48 $649,487 $13,531 27.1
1600M - 1699M 20 4.0% 14 486 117 $1,408,218 $12,036 12.0
1700M - 1799M 10 7.0% 9 147 60 $874,742 $14,579 15.0
1800M - 1899M 8 3.0% 8 277 95 $1,845,272 $19,424 8.4
1900M - 1999M 0 0.0% 0 5 5 $0 $0 0.0
2000M - 2099M 0 0.0% 0 69 38 $122,360 $3,220 0.0
2100M - 2199M 0 0.0% 0 7 6 $83,782 $13,964 0.0
2200M - 2299M 0 0.0% 0 20 11 $67,129 $6,103 0.0
2400M - 2499M 0 0.0% 0 9 7 $10,892 $1,556 0.0
2600M - 2699M 0 0.0% 0 2 2 $0 $0 0.0
2700M - 2799M 0 0.0% 0 6 4 $39,936 $9,984 0.0
2800M - 2899M 1 11.0% 1 9 6 $178,489 $29,748 16.7
2900M - 2999M 2 9.0% 2 22 8 $318,864 $39,858 25.0
3000M - 3099M 0 0.0% 0 19 11 $103,505 $9,410 0.0
3100M - 3199M 2 12.0% 1 16 3 $377,972 $125,991 33.3
3200M - 3299M 0 0.0% 0 3 2 $0 $0 0.0
3300M - 3399M 2 22.0% 1 9 2 $358,441 $179,220 50.0
3500M - 3599M 0 0.0% 0 2 1 $65,351 $65,351 0.0
3900M - 3999M 0 0.0% 0 2 1 $0 $0 0.0
4100M - 4199M 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0

Damsire Strike Rate for This Sire All Races

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
FRENCH DEPUTY (USA) 15 11.0% 3 132 6 $128,297 $21,383 50.0
SAKURA BAKUSHIN O (JPN) 11 8.0% 3 131 5 $1,214,172 $242,834 60.0
FORTY NINER (USA) 10 17.0% 2 58 2 $289,560 $144,780 100.0
SAKURA HOKUTO O (JPN) 10 16.0% 1 63 1 $32,842 $32,842 100.0
SIPHON (BRZ) 9 19.0% 1 47 1 $63,149 $63,149 100.0
JADE ROBBERY (USA) 8 13.0% 2 60 3 $129,552 $43,184 66.7
STAR OF COZZENE (USA) 8 9.0% 2 92 2 $144,441 $72,220 100.0
SOCCER BOY (JPN) 8 10.0% 1 82 2 $441,827 $220,914 50.0
BRIAN'S TIME (USA) 7 16.0% 2 43 4 $254,684 $63,671 50.0
PARADISE CREEK (USA) 7 10.0% 2 67 2 $87,485 $43,742 100.0
COMMANDER IN CHIEF (GB) 6 7.0% 3 89 4 $454,812 $113,703 75.0
GRASS WONDER (USA) 6 12.0% 3 52 3 $763,137 $254,379 100.0
TWINING (USA) 6 9.0% 1 65 1 $30,914 $30,914 100.0
FUSAICHI CONCORDE (JPN) 6 11.0% 2 53 6 $2,355,658 $392,610 33.3
MEJIRO RYAN (JPN) 5 12.0% 1 40 2 $91,775 $45,888 50.0
REAL SHADAI (USA) 5 5.0% 2 98 4 $152,992 $38,248 50.0
LAST TYCOON (GB) 5 6.0% 1 79 5 $1,168,819 $233,764 20.0
KUROFUNE (USA) 4 5.0% 2 81 7 $271,827 $38,832 28.6
OPERA HOUSE (GB) 4 5.0% 1 73 1 $70,410 $70,410 100.0
MYTHIC TRIBE (USA) 4 8.0% 1 48 1 $767,837 $767,837 100.0

Damsire Strike Rate for Sire - Stakes Winners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
FUSAICHI CONCORDE (JPN) 3 23.0% 1 13 1 $1,707,648 $1,707,648 100.0
LAST TYCOON (GB) 0 0.0% 0 10 1 $166,962 $166,962 0.0
SAKURA BAKUSHIN O (JPN) 0 0.0% 0 5 1 $0 $0 0.0
GRASS WONDER (USA) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
COMMANDER IN CHIEF (GB) 0 0.0% 0 3 2 $0 $0 0.0
SLEW O' GOLD (USA) 0 0.0% 0 2 1 $0 $0 0.0
SONGANDAPRAYER (USA) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
REAL SHADAI (USA) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
MT. LIVERMORE (USA) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0