Type atleast three letters to find.

Horse

PRECISE END (USA) 1997

Win Places Runners $PM
All Season 1138 3330 11835 $72,354,314
2020/1 36 103 311 $1,233,246
2019/0 153 422 1442 $6,126,647
2018/9 131 382 1533 $5,663,934
2017/8 134 401 1549 $5,470,573
Total Stakes Winners Total G1 Winners Total Runners Stakes Winners to Runners (AUS & NZ only)
All 4 0 113 3.5%
3yo 1 0 18 5.6%
4yo 2 0 15 13.3%
5yo+ 1 0 80 1.2%

All Seasons

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
Total 1138 10.0% 394 11835 677 $72,354,314 $106,875 58.2

Career Stats

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners% G1(w) G2(w) G3(w) LR(w)
2020/1 36 12.0% 27 311 115 $1,233,246 $10,724 23.5 0 0 0 0
2019/0 153 11.0% 89 1442 181 $6,126,647 $33,849 49.2 0 0 0 0
2018/9 131 9.0% 75 1533 188 $5,663,934 $30,127 39.9 0 0 0 0
2017/8 134 9.0% 89 1549 191 $5,470,573 $28,642 46.6 0 0 0 0
2016/7 169 10.0% 96 1631 188 $9,455,167 $50,293 51.1 0 0 1 0
2015/6 200 12.0% 103 1636 196 $8,019,221 $40,914 52.6 0 0 0 0
2014/5 132 12.0% 81 1144 184 $5,739,005 $31,190 44.0 0 0 0 0
2013/4 28 5.0% 26 514 116 $4,294,396 $37,021 22.4 0 0 0 0
2012/3 29 6.0% 29 475 111 $4,408,049 $39,712 26.1 0 0 0 0
2011/2 23 6.0% 21 384 90 $4,525,317 $50,281 23.3 0 0 0 0
2010/1 35 9.0% 31 395 90 $6,799,823 $75,554 34.4 0 0 1 0
2009/0 31 7.0% 23 432 95 $6,251,566 $65,806 24.2 0 0 1 0
2008/9 12 5.0% 10 234 65 $2,342,132 $36,033 15.4 0 0 0 0
2007/8 5 12.0% 4 42 14 $302,514 $21,608 28.6 0 1 0 0
2006/7 11 29.0% 4 38 5 $500,946 $100,189 80.0 0 0 0 0
2005/6 3 7.0% 3 44 6 $659,524 $109,921 50.0 0 0 0 0
2004/5 6 20.0% 4 30 5 $548,193 $109,639 80.0 0 0 0 0
2003/4 0 0.0% 0 1 1 $14,061 $14,061 0.0 0 0 0 0

BlackType Runners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
G1 0 0.0% 0 14 10 $1,221,546 $122,155 0.0
    - JPN 0 0.0% 0 13 9 $1,221,546 $135,727 0.0
    - USA 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
G2 1 7.0% 1 14 11 $167,972 $15,270 9.1
    - JPN 0 0.0% 0 10 8 $167,972 $20,996 0.0
    - UAE 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
    - USA 1 33.0% 1 3 2 $0 $0 50.0
G3 3 4.0% 2 67 34 $2,751,394 $80,923 5.9
    - JPN 3 5.0% 2 66 34 $2,712,336 $79,775 5.9
    - UAE 0 0.0% 0 1 1 $39,058 $39,058 0.0
LR 0 0.0% 0 18 12 $130,944 $10,912 0.0
    - JPN 0 0.0% 0 18 12 $130,944 $10,912 0.0
Non Black Type 274 7.0% 148 3776 408 $44,122,693 $108,144 36.3
    - JPN 250 7.0% 142 3612 400 $42,814,340 $107,036 35.5
    - KOR 24 15.0% 6 164 8 $1,308,353 $163,544 75.0

Age Runners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
All 1138 10.0% 394 11835 677 $72,354,314 $106,875 58.2
    - G1 0 0.0% 0 14 10 $1,221,546 $122,155 0.0
    - G2 1 7.0% 1 14 11 $167,972 $15,270 9.1
    - G3 3 4.0% 2 67 34 $2,751,394 $80,923 5.9
    - LR 0 0.0% 0 18 12 $130,944 $10,912 0.0
    - Non Black Type 274 7.0% 148 3776 408 $44,122,693 $108,144 36.3
3yo 376 10.0% 233 3724 556 $23,764,509 $42,742 41.9
    - G1 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
    - G2 1 25.0% 1 4 3 $0 $0 33.3
    - G3 0 0.0% 0 13 11 $314,308 $28,573 0.0
    - Non Black Type 128 7.0% 99 1715 361 $17,260,597 $47,813 27.4
4yo 285 10.0% 144 2799 331 $18,481,902 $55,837 43.5
    - G1 0 0.0% 0 5 3 $937,828 $312,609 0.0
    - G2 0 0.0% 0 2 2 $0 $0 0.0
    - G3 2 33.0% 1 6 3 $1,057,500 $352,500 33.3
    - LR 0 0.0% 0 2 2 $11,958 $5,979 0.0
    - Non Black Type 51 7.0% 41 732 142 $10,567,627 $74,420 28.9
5yo+ 477 9.0% 239 5312 514 $30,107,903 $58,576 46.5
    - G1 0 0.0% 0 8 7 $283,718 $40,531 0.0
    - G2 0 0.0% 0 8 7 $167,972 $23,996 0.0
    - G3 1 2.0% 1 48 25 $1,379,586 $55,183 4.0
    - LR 0 0.0% 0 16 10 $118,986 $11,899 0.0
    - Non Black Type 95 7.0% 74 1329 278 $16,294,469 $58,613 26.6

Course Strike Rates For Sire (min. 50 runs)

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
JPN - CHUKYO 3 4.0% 3 70 43 $487,316 $11,333 7.0
JPN - CHUKYO DIRT 16 6.0% 16 251 135 $3,164,735 $23,442 11.9
JPN - FUKUSHIMA 3 4.0% 3 79 56 $759,351 $13,560 5.4
JPN - FUKUSHIMA DIRT 14 6.0% 13 243 146 $2,020,165 $13,837 8.9
JPN - FUNABASHI 35 10.0% 19 365 75 $1,210,537 $16,140 25.3
JPN - HAKODATE 4 8.0% 4 52 28 $673,059 $24,038 14.3
JPN - HAKODATE DIRT 11 10.0% 10 113 55 $1,565,054 $28,456 18.2
JPN - HANSHIN 4 3.0% 4 116 58 $1,004,595 $17,321 6.9
JPN - HANSHIN DIRT 33 6.0% 29 534 202 $6,763,216 $33,481 14.4
JPN - KANAZAWA 39 22.0% 12 181 26 $369,387 $14,207 46.2
JPN - KASAMATSU 85 14.0% 25 587 39 $416,054 $10,668 64.1
JPN - KAWASAKI 44 10.0% 23 431 83 $1,460,146 $17,592 27.7
JPN - KOCHI 58 10.0% 19 588 32 $348,984 $10,906 59.4
JPN - KOKURA 6 6.0% 6 109 61 $1,270,109 $20,821 9.8
JPN - KOKURA DIRT 13 6.0% 13 224 121 $2,671,045 $22,075 10.7
JPN - KYOTO 5 4.0% 4 128 52 $1,594,795 $30,669 7.7
JPN - KYOTO DIRT 43 7.0% 29 582 190 $6,937,119 $36,511 15.3
JPN - MIZUSAWA 26 12.0% 16 214 29 $243,334 $8,391 55.2
JPN - MOMBETSU 95 16.0% 47 583 70 $1,186,471 $16,950 67.1
JPN - MORIOKA DIRT 39 20.0% 16 195 33 $487,466 $14,772 48.5
JPN - NAGOYA 38 10.0% 13 384 34 $191,826 $5,642 38.2
JPN - NAKAYAMA 4 4.0% 3 97 54 $1,015,447 $18,805 5.6
JPN - NAKAYAMA DIRT 44 7.0% 37 648 219 $7,785,400 $35,550 16.9
JPN - NIIGATA 4 3.0% 4 126 71 $881,846 $12,420 5.6
JPN - NIIGATA DIRT 22 7.0% 19 313 160 $3,247,468 $20,297 11.9
JPN - OHI 115 8.0% 50 1365 118 $4,980,448 $42,207 42.4
JPN - SAGA 79 13.0% 22 628 38 $413,329 $10,877 57.9
JPN - SAPPORO DIRT 7 6.0% 6 114 61 $1,783,770 $29,242 9.8
JPN - SONODA 108 12.0% 43 872 63 $1,266,648 $20,106 68.3
JPN - TOKYO 6 5.0% 6 125 63 $804,646 $12,772 9.5
JPN - TOKYO DIRT 52 7.0% 39 734 222 $11,556,412 $52,056 17.6
JPN - URAWA 47 9.0% 23 495 73 $1,507,820 $20,655 31.5
KOR - BUSAN 7 11.0% 3 65 3 $479,135 $159,712 100.0
KOR - SEOUL 18 14.0% 3 133 5 $935,263 $187,053 60.0

State of Track Breakdown

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
FAST 367 11.0% 186 3256 377 $9,787,062 $25,960 49.3
GOOD 394 9.0% 245 4628 621 $40,212,530 $64,754 39.5
SOFT 26 9.0% 23 300 190 $4,415,359 $23,239 12.1
HEAVY 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0

State or Country Runners Summary

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
JPN 1112 10.0% 387 11616 665 $70,899,251 $106,615 58.2
    - C 533 11.0% 195 4793 302 $11,161,767 $36,959 64.6
    - M 300 6.0% 168 4707 482 $56,756,743 $117,753 34.9
    - P 279 13.0% 95 2116 181 $2,980,741 $16,468 52.5
KOR 25 13.0% 6 198 8 $1,414,398 $176,800 75.0
    - M 25 13.0% 6 198 8 $1,414,398 $176,800 75.0
MAL 0 0.0% 0 13 1 $1,280 $1,280 0.0
    - P 0 0.0% 0 13 1 $1,280 $1,280 0.0
SGP 0 0.0% 0 2 1 $327 $327 0.0
    - M 0 0.0% 0 2 1 $327 $327 0.0
UAE 0 0.0% 0 2 2 $39,058 $19,529 0.0
    - M 0 0.0% 0 2 2 $39,058 $19,529 0.0
USA 1 25.0% 1 4 3 $0 $0 33.3
    - M 1 25.0% 1 4 3 $0 $0 33.3

Most Successful Trainers with This Sire

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
JUNJI TANAKA 32 25.0% 13 126 17 $545,982 $32,117 76.5
HIROSHI SASANO 19 21.0% 5 89 6 $87,597 $14,600 83.3
MASAMITSU SAKAI 19 20.0% 5 94 8 $83,019 $10,377 62.5
HIROYOSHI KAWASHIMA 19 18.0% 6 104 7 $76,647 $10,950 85.7
KAZUMASA KANEDA 17 38.0% 4 45 8 $232,145 $29,018 50.0
KIYOAKI TAKAHASHI 16 20.0% 2 81 4 $617,769 $154,442 50.0
TOSHIMITSU KUNICHI 14 31.0% 3 45 4 $37,709 $9,427 75.0
YUJI UCHIKOSHI 14 15.0% 3 91 4 $104,307 $26,077 75.0
TAKAHIKO INOUE 14 11.0% 3 126 4 $80,262 $20,066 75.0
YUKIYASU KATO 14 11.0% 2 129 3 $85,502 $28,501 66.7
NORIO TANAKA 13 65.0% 3 20 3 $129,293 $43,098 100.0
S YUKUBO 13 11.0% 5 117 8 $3,947,315 $493,414 62.5
KIM YANG SUN 12 35.0% 1 34 1 $544,228 $544,228 100.0
TAKAO TSUKADA 12 13.0% 2 90 2 $78,552 $39,276 100.0
SADAFUMI YAMASHITA 12 11.0% 2 105 2 $43,217 $21,608 100.0
MASAYUKI NAKAGAWA 11 26.0% 3 42 4 $47,143 $11,786 75.0
ISAO SUGAWARA 11 20.0% 3 55 3 $62,438 $20,813 100.0
MANABU KURACHI 11 16.0% 2 70 2 $43,574 $21,787 100.0
AKIO ADACHI 11 12.0% 3 92 7 $2,676,630 $382,376 42.9
KAZUNORI SAKAI 11 10.0% 3 107 4 $212,299 $53,075 75.0

Best Strike Rate Trainers for Sire

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
JUNJI TANAKA 32 25.0% 13 126 17 $545,982 $32,117 76.5

Most Wins for Sire

Horse (DamSire) Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
DAIRIN END() 14 74.0% 1 19 1 $127,418 $127,418 100.0
PRECISE KING(ERHAAB (USA)) 14 38.0% 1 37 1 $551,075 $551,075 100.0
SHIGERU WASSHOI(KING GLORIOUS (USA)) 13 37.0% 1 35 1 $58,097 $58,097 100.0
GI RA SEONG(MOUNTAIN CAT (USA)) 12 29.0% 1 41 1 $571,113 $571,113 100.0
MEISHO PERCY(TAIKI SHUTTLE (USA)) 12 14.0% 1 88 1 $107,100 $107,100 100.0
GET WILD(TAIKI SHUTTLE (USA)) 12 55.0% 1 22 1 $93,575 $93,575 100.0
PRECISE SUNDAY() 11 17.0% 1 64 1 $194,207 $194,207 100.0
LAND GALAXY(FUJI KISEKI (JPN)) 11 16.0% 1 68 1 $120,399 $120,399 100.0
DAMONDE() 11 26.0% 1 42 1 $323,403 $323,403 100.0
IRON BLUE(KING HALO (JPN)) 11 32.0% 1 34 1 $92,634 $92,634 100.0
TAKE AIM(SCAN (USA)) 10 18.0% 1 56 1 $583,128 $583,128 100.0
NAVAL ENSIGN(TAIKI SHUTTLE (USA)) 10 11.0% 1 95 1 $167,762 $167,762 100.0
MIRACLE FLOWER(OGYGIAN (USA)) 10 29.0% 1 34 1 $206,596 $206,596 100.0
MEISHO UTAGE(FUJI KISEKI (JPN)) 9 18.0% 1 51 1 $2,246,374 $2,246,374 100.0
DAIGO KOKURYU() 9 15.0% 1 61 1 $27,634 $27,634 100.0
LIKE EXILE(BLACK TIE AFFAIR (IRE)) 9 10.0% 1 88 1 $83,646 $83,646 100.0
AGNES LE COLLIER(AGNES TACHYON (JPN)) 9 15.0% 1 60 1 $141,718 $141,718 100.0
HOKKO JOYFUL(BRIAN'S TIME (USA)) 8 18.0% 1 44 1 $144,351 $144,351 100.0
VEL SCHNEIDER(BRAVEST ROMAN (USA)) 8 35.0% 1 23 1 $13,356 $13,356 100.0
CARO MIO BEN(TONY BIN (IRE)) 8 9.0% 1 86 1 $24,516 $24,516 100.0
SYMBOLI TERESA(KUROFUNE (USA)) 8 32.0% 1 25 1 $16,173 $16,173 100.0
WIN WEALTH(SPECIAL WEEK (JPN)) 8 20.0% 1 40 1 $173,473 $173,473 100.0
AERTS RAISING(TAIKI SHUTTLE (USA)) 8 21.0% 1 38 1 $57,441 $57,441 100.0
BULLBEAR DAIZU(GOLD ALLURE (JPN)) 8 28.0% 1 29 1 $190,545 $190,545 100.0
MEINER PARFAIT(SUNDAY SILENCE (USA)) 7 16.0% 1 45 1 $157,528 $157,528 100.0

Most Stakes Wins for Sire

Horse (DamSire) Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
GLORIOUS NOAH(JADE ROBBERY (USA)) 2 20.0% 1 10 1 $1,891,728 $1,891,728 100.0
SHERINE(RED RANSOM (USA)) 1 50.0% 1 2 1 $0 $0 100.0
KAFUJI TAKE(SCAN (USA)) 1 7.0% 1 14 1 $1,435,395 $1,435,395 100.0

Most Stakes Placegetters for Sire

Horse (DamSire) Total PlcGetters Plc% Indiv. Placegetters Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner PlcGetters to Runners
KAFUJI TAKE(SCAN (USA)) 5 36.0% 1 14 1 $1,435,395 $1,435,395 100.0
GLORIOUS NOAH(JADE ROBBERY (USA)) 4 40.0% 1 10 1 $1,891,728 $1,891,728 100.0
MEISHO UTAGE(FUJI KISEKI (JPN)) 2 14.0% 1 14 1 $281,681 $281,681 100.0
SEIUN VIVACE(RELAUNCH (USA)) 1 100.0% 1 1 1 $101,127 $101,127 100.0
BIG APPLE DADDY(THEATRICAL (IRE)) 1 100.0% 1 1 1 $0 $0 100.0
SHERINE(RED RANSOM (USA)) 1 50.0% 1 2 1 $0 $0 100.0
CERES RONDY(FUJI KISEKI (JPN)) 1 100.0% 1 1 1 $118,741 $118,741 100.0
PLATINA TIARA(MEINER LOVE (USA)) 1 100.0% 1 1 1 $133,151 $133,151 100.0
OVER SPEC(CAPTAIN STEVE (USA)) 1 50.0% 1 2 1 $157,441 $157,441 100.0

Highest Prize Money Earners for Sire

Horse (DamSire) Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
KAFUJI TAKE 7 20.0% 1 35 1 $2,847,270 $2,847,270 100.0
GLORIOUS NOAH 5 33.0% 1 15 1 $2,394,230 $2,394,230 100.0
MEISHO UTAGE 9 18.0% 1 51 1 $2,246,374 $2,246,374 100.0
LOLLAPALOOZA 5 21.0% 1 24 1 $1,539,256 $1,539,256 100.0
TOKINO GENJI 4 7.0% 1 54 1 $1,401,007 $1,401,007 100.0
PRECISE ACE 4 10.0% 1 39 1 $1,069,320 $1,069,320 100.0
T M DOMMAI 5 14.0% 1 36 1 $1,009,976 $1,009,976 100.0
TAISEI PRECIOUS 4 8.0% 1 52 1 $929,575 $929,575 100.0
SPLASH END 4 14.0% 1 28 1 $864,252 $864,252 100.0
I'M HERE 3 7.0% 1 42 1 $831,839 $831,839 100.0
SHIGERU BENGALTORA 3 10.0% 1 31 1 $809,316 $809,316 100.0
TAKESHO KAZUCHI 3 12.0% 1 24 1 $784,164 $784,164 100.0
KANASHIBARI 3 18.0% 1 17 1 $720,790 $720,790 100.0
ISENO SUBARU 4 9.0% 1 46 1 $703,964 $703,964 100.0
SEIUN VIVACE 3 8.0% 1 36 1 $692,374 $692,374 100.0
KOEI ANKA 4 13.0% 1 30 1 $674,107 $674,107 100.0
KURINO LISOKUTSUMO 4 11.0% 1 37 1 $656,140 $656,140 100.0
MUNKUSTRAP 4 14.0% 1 29 1 $642,329 $642,329 100.0
DOUBTLESS 3 8.0% 1 39 1 $625,683 $625,683 100.0
NORTHLAND BOY 4 9.0% 1 47 1 $620,527 $620,527 100.0

Distance Summary for Sire Runners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
800M - 899M 12 19.0% 10 64 39 $137,528 $3,526 25.6
900M - 999M 16 14.0% 10 118 33 $290,172 $8,793 30.3
1000M - 1099M 52 13.0% 43 400 160 $3,429,207 $21,433 26.9
1100M - 1199M 7 5.0% 7 130 78 $1,087,938 $13,948 9.0
1200M - 1299M 254 9.0% 138 2745 447 $19,153,575 $42,849 30.9
1300M - 1399M 61 10.0% 33 640 139 $2,002,254 $14,405 23.7
1400M - 1499M 401 11.0% 179 3750 480 $15,598,759 $32,497 37.3
1500M - 1599M 66 13.0% 43 508 102 $1,843,418 $18,073 42.2
1600M - 1699M 110 8.0% 76 1359 319 $8,047,748 $25,228 23.8
1700M - 1799M 52 8.0% 39 650 237 $5,331,041 $22,494 16.5
1800M - 1899M 86 8.0% 55 1092 306 $12,025,922 $39,300 18.0
1900M - 1999M 6 9.0% 3 68 33 $552,379 $16,739 9.1
2000M - 2099M 9 7.0% 7 126 75 $971,470 $12,953 9.3
2100M - 2199M 1 3.0% 1 34 19 $502,457 $26,445 5.3
2200M - 2299M 0 0.0% 0 7 6 $9,464 $1,577 0.0
2300M - 2399M 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
2400M - 2499M 1 4.0% 1 27 15 $274,350 $18,290 6.7
2500M - 2599M 0 0.0% 0 6 2 $15,203 $7,602 0.0
2600M - 2699M 0 0.0% 0 2 2 $0 $0 0.0
2700M - 2799M 0 0.0% 0 8 6 $37,528 $6,255 0.0
2800M - 2899M 1 6.0% 1 17 11 $213,066 $19,370 9.1
2900M - 2999M 2 6.0% 2 35 10 $553,589 $55,359 20.0
3000M - 3099M 1 5.0% 1 20 11 $150,353 $13,668 9.1
3100M - 3199M 0 0.0% 0 11 2 $21,362 $10,681 0.0
3200M - 3299M 0 0.0% 0 8 2 $105,531 $52,766 0.0
3300M - 3399M 0 0.0% 0 6 2 $0 $0 0.0
3900M - 3999M 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
4100M - 4199M 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
4200M - 4299M 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0

Damsire Strike Rate for This Sire All Races

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
TAIKI SHUTTLE (USA) 46 14.0% 7 323 14 $655,727 $46,838 50.0
FUJI KISEKI (JPN) 45 12.0% 12 386 20 $4,693,662 $234,683 60.0
DANCE IN THE DARK (JPN) 41 9.0% 15 439 24 $4,791,278 $199,637 62.5
NEO UNIVERSE (JPN) 26 8.0% 9 333 11 $644,665 $58,606 81.8
SUNDAY SILENCE (USA) 24 12.0% 6 196 20 $1,231,628 $61,581 30.0
KING HALO (JPN) 24 13.0% 6 179 7 $2,144,731 $306,390 85.7
SPECIAL WEEK (JPN) 19 12.0% 6 165 13 $970,658 $74,666 46.2
SCAN (USA) 19 14.0% 4 132 6 $3,532,369 $588,728 66.7
KING GLORIOUS (USA) 18 20.0% 3 89 5 $719,743 $143,949 60.0
MISWAKI (USA) 17 17.0% 5 98 5 $1,312,948 $262,590 100.0
AGNES TACHYON (JPN) 17 10.0% 4 167 10 $405,148 $40,515 40.0
BRIAN'S TIME (USA) 17 11.0% 5 158 12 $442,870 $36,906 41.7
JADE ROBBERY (USA) 16 22.0% 5 73 6 $2,723,038 $453,840 83.3
ERHAAB (USA) 16 20.0% 2 80 4 $933,331 $233,333 50.0
GOLD ALLURE (JPN) 16 12.0% 3 133 5 $519,747 $103,949 60.0
SYMBOLI KRIS S (USA) 16 18.0% 4 87 4 $900,649 $225,162 100.0
ARMIGER (GB) 14 11.0% 5 129 6 $1,814,834 $302,472 83.3
COMMANDER IN CHIEF (GB) 12 7.0% 7 161 10 $1,409,353 $140,935 70.0
MOUNTAIN CAT (USA) 12 29.0% 1 41 1 $571,113 $571,113 100.0
KINGMAMBO (USA) 11 15.0% 3 74 3 $704,427 $234,809 100.0

Damsire Strike Rate for Sire - Stakes Winners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
JADE ROBBERY (USA) 2 18.0% 1 11 2 $1,891,728 $945,864 50.0
RED RANSOM (USA) 1 50.0% 1 2 1 $0 $0 100.0
SCAN (USA) 1 7.0% 1 15 2 $1,435,395 $717,698 50.0
RELAUNCH (USA) 0 0.0% 0 1 1 $101,127 $101,127 0.0
TONY BIN (IRE) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
TABASCO CAT (USA) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
COMMANDER IN CHIEF (GB) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
DANCE IN THE DARK (JPN) 0 0.0% 0 4 2 $0 $0 0.0
LAMMTARRA (USA) 0 0.0% 0 5 1 $0 $0 0.0
SUNDAY SILENCE (USA) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
RHYTHM (USA) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
CARNEGIE (IRE) 0 0.0% 0 2 1 $0 $0 0.0
FUJI KISEKI (JPN) 0 0.0% 0 15 2 $400,422 $200,211 0.0
BENNY THE DIP (USA) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
ERHAAB (USA) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
MISWAKI (USA) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
ARMIGER (GB) 0 0.0% 0 5 1 $100,517 $100,517 0.0
STAR OF COZZENE (USA) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
DANCING BRAVE (USA) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
KING GLORIOUS (USA) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0